Phant kalpana

Panchavidha Kashaya Kalpana

Panchvidha Kashaya Kalpana in ayurveda means five types of basic formulations for Aushadh dravya.. The…